ZADANIA/TASKS


ZADANIE 7
Dana jest liczba naturalna <=1000000. Napisz program, który wyświetli jej wszystkie cyfry oraz napisze ją słownie.

TASK 7
The natural number is given <=1000000. Write a program that displays all her digits and display them in words.

DANE/DATA:   45670

WYNIKI/RESULTS:   4,  5,   6,  7,   0

czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt
/ forty-five thousand six hundred and seventyZADANIE 8
Dany jest ciąg liczb naturalnych. Napisz program, który wyświetli wszystkie PERMUTACJE tego ciągu.

TASK 8
A sequence of natural numbers is given. Write a program that will display all the PERMUTATIONS of this sequence.

DANE/DATA:  1,  2,  3

WYNIKI/RESULTS:  
    1,  2,  3
    1,   3,  2
    2,  3,   1
    2,  1,  3
    3,  1,   2
    3,  2,  1