ZADANIA/TASKS


ZADANIE 5
Wyznacz wyraz ciągu Fibonacciego o podanym numerze.

TASK 5
Determine the nth term of the Fibonacci sequence.

DANE/DATA:   14

WYNIK/RESULT:   377ZADANIE 6  -  WIEŻE HANOI
Mamy 3 kijki (‘a’, ‘b’ i ‘c’). Na kijku ‘a’ umieszczone są krążki, o różnej wielkości, tak że największy znajduje się na samym dole, a najmniejszy na górze. Kijki ‘b’ i ‘c’ są puste. Zadanie polega na przemieszczeniu krążków z ‘a’ na kijek ‘c’ korzystając z pomocniczego kijka ‘b’, przy czym mniejszy krążek nigdy nie może zostać przykryty większym.

TASK 6  -  HANOI TOWER
We have 3 sticks (‘a’, ‘b’ and ‘c’). On the ‘a’ stick there are disks of different sizes so that the largest is at the bottom and the smallest at the top. The sticks ‘b’ and ‘c’ are empty. The task is to transfer the disks from the ‘a’ to ‘c’ stick by means of the ‘b’ auxiliary stick, but so that the smaller one is never covered by the larger one.

DANE/DATA:   3    (ilość krążków/number of discs)

WYNIKI/RESULTS:   a - c,   a - b,   c - b,   a - c,   b - a,   b - c,   a - c