ZADANIA/TASKS


ZADANIE 3
W pliku tekstowym znajdują się liczby oddzielone przecinkami. Posortuj te liczby.

TASK 3
In the text file there are numbers separated by commas. Sort these numbers.ZADANIE 4
Wyznacz wyrazy ciągu arytmetycznego lub geometrycznego.

DANE:  
0    (0 - ciąg arytmetyczny, 1 - geometryczny)
5    (ilość elementów)
7    (pierwszy wyraz)
2    (różnica albo iloraz ciągu)

WYNIKI:   7,  9,   11,   13,   15

TASK 4
Determine the terms of the arithmetic or geometric sequence.

DATA:  
0    (0 - arithmetic sequence, 1 - geometric)
5    (number of elements)
7    ( first term)
2    (difference or quotient of sequence)

RESULTS:   7,  9,   11,   13,   15