ZADANIA/TASKS


ZADANIE 20
Podziałem liczby naturalnej n nazywamy każde przedstawienie jej w postaci sumy liczb naturalnych. Napisz program, wyznaczający wszystkie podziały danej liczby.

TASK 20
The apportionment of the natural number n is called each performance in the form of a sum of natural numbers. Write a program that determines all the apportionment of a given number.

DANE/DATA:  7

WYNIKI/RESULTS:
    7
    6+1
    5+2
    4+3
    5+1+1
    4+2+1
    3+3+1
    3+2+2
    4+1+1+1
    3+2+1+1
    3+1+1+1+1
    2+2+2+1
    2+2+1+1+1
    2+1+1+1+1+1
    1+1+1+1+1+1+1