ZADANIA/TASKS


ZADANIE 14
PALINDROM to wyraz, liczba, zdanie, które ma to samo znaczenie niezależnie od tego, czy czytamy go normalnie, czy od tylu (czyli wspak). Sprawdź, czy podany wyraz jest palindromem.

TASK 14
PALINDROM is a word, a number, a sentence that has the same meaning regardless of whether you read it normally from the beginning or the end (back). Check if the word is a palindrome.

DANE/DATA:   ABBA

WYNIK/RESULT:  TAK / YES
ZADANIE 15
Liczba naturalna jest "SUPER-PIERWSZA" jeśli jest liczbą pierwszą, i suma jej cyfr też jest liczbą pierwszą, Sprawdź, czy podana liczba jest super-pierwsza.

TASK 15
The natural number is "SUPER-PRIME" if it is the prime number, and the sum of its digits is also the prime number. Check if the given number is super-prime.

DANE/DATA:   23011

WYNIK/RESULT:  TAK / YES