ZADANIA/TASKS


ZADANIE 12
W pliku zad12.in znajduje się zdanie o długości < 255 oraz jedna litera zapisane w osobnych liniach. Oblicz ile razy w tym zdaniu wystąpiła podana litera, bez względu na jej wielkość.

TASK 12
In the file task12.in there is a sentence < 255 in length. and one letter written in separate lines. Calculate how many times in this sentence the letter occurred, regardless of size.

DANE/DATA:
  Tom has a cat and a dog.
  a

WYNIK/RESULT:  5ZADANIE 13
W pliku zad13.in znajdują się liczby naturalne oddzielone przecinkami. Oblicz ile jest wśród nich liczb parzystych.

TASK 13
In the file task13.in there are natural numbers separated by commas. Calculate how many even numbers are among them.

DANE/DATA:   12,   34,   5,   6,   78,   123,  3   

WYNIK/RESULT:  4