ZADANIA/TASKS


ZADANIE 11
Niech C będzie liczbą większą od 0. Przez F(C) oznaczamy pole figury narysowanej na płaszczyźnie w układzie kartezjańskim ograniczonej przez:
- oś OY z lewej strony,
- prostą x = C z prawej strony,
- krzywą f(x) = xn,   1< n∈N
Napisz program obliczający F(C) z dokładnością obliczeń = k.

TASK 11
Let C be a number greater than 0. By F(C) we denote the field of the figure drawn on a plane in the Cartesian system limited by:
- OY axis on the left,
- straight line x = C on the right hand side,
- curve f(x) = xn,   1< n∈N
Write a calculation program F(C) with calculation accuracy = k.

DANE/DATA:   5,   2,   0.01

Dane: pierwsza liczba = C, druga liczba = n, trzecia liczba = k.
Data: first number = C, second number = n, third number = k.

WYNIK/RESULT:  41.67