ZADANIA/TASKS


ZADANIE 1
Dane są trzy liczby nieujemne. Sprawdź czy mogą być one długościami boków trójkąta? Jeśli tak, to oblicz obwód i pole takiego trójkąta oraz sprawdź, czy jest on prostokątny.

TASK 1
There are three non-negative numbers. Check if they can be the lengths of the sides of the triangle? If so, calculate the circumference and field of such a triangle and check that it is rectangular

DANE/DATA:   3,   4,   5

WYNIKI/RESULTS:   12,  6,   prost/rectZADANIE 2
Oblicz wartość wielomianu stosując schemat Hornera.

TASK 2

Calculate the value of the polynomial using the Horner diagram.

DANE/DATA:   0.3,  4,  3,  0,  -5,  1,  -1

WYNIK/RESULT:   -1.1257

Dane w kolejności: wartość argumentu x, stopień wielomianu, współczynniki

Data in order: argument value x, degree of polynomial, coefficients