PROCESSING


 FUNKCJE

   abs()    wartość bezwzględna
   ceil()    zaokrąglenie liczby rzeczywistej w górę
   floor()    zaokrąglenie liczby rzeczywistej w dó,
   round()    zaokrąglenie matematyczne
   pow()    potęgowanie
   sqrt()    pierwiastek kwadratowy
   sin()    sinus
   cos()    cosinus
   tan()    tangens
   radians()    zamiana stopni na radiany
   degres()    zamiana radianów na stopnie
   exp()    potęga liczby e
   log()    logarytm naturalny
(aby obliczyć logarytm o podstawie „p” należy zastosować przekształcenie log(x)/log(p))
   PI    - liczba π
   //    komentarz w jednej linii
   /*    komentarze w wielu liniach
   komentarze w wielu liniach
   komentarze w wielu liniach */
   


 PORÓWNANIA

   ==    równe
   <    mniejsze
   >    większe
   <=    mniejsze lub równe
   >=    większe lub równe
   !=    różne


 OPERACJE LOGICZNE

   !    negacja (nie)
   &&    koniunkcja (i)
   ||    alternatywa (lub)