PASCAL


  FUNKCJE

Funkcja to zblokowany ciąg instrukcji umożliwiający wielokrotne ich stosowanie z różnymi parametrami. Funkcja to inaczej podprogram.
Funkcję deklarujemy w następujący sposób:

  nazwa_funkcji (parametry i ich typy): typ_funkcji;


Zamiast funkcji bez parametrów lepiej jest zastosować w Pascalu procedurę.
Procedurę deklarujemy w następujący sposób

  nazwa_procedury (parametry i ich typy);


Przykłady:

  procedure napis(k:integer);
  var i: integer;
  begin
    for i:=0 to k do
    writeln ('xxxx');
  end;
 {PROGRAM GŁÓWNY}
  var n:integer;
  begin
   write('Podaj ilość napisów');
   readln(n);
   napis(n);
 readln;
 end.


  function suma a,b:real):real;
  begin
    suma:=a+b;
  end;
 { PROGRAM GŁÓWNY }
  var x, y: real;
  begin
    write ('Podaj I liczbę');
    readln(x);
    write ('Podaj II liczbę');
    readln(y);
  writeln ('Suma=',suma(x,y):0:4);
  readln;
  end.

Wynik funkcji podstawia się pod jej nazwę. To tak jakby pełniła ona wtedy rolę zmiennej.