PASCAL


   INSTRUKCJE ITERACYJNE

Iteracja (łac. iteratio – powtarzanie) – czynność powtarzania (najczęściej wielokrotnego) tej samej instrukcji (albo wielu instrukcji) w pętli.

PĘTLA „repeat” („powtarzaj”)

   repeat instrukcje; until warunek;


Stosujemy ją wówczas, gdy nie znamy dokładnej ilości powtórzeń, ale chcemy, aby podana instrukcja wykonała się chociaż jeden raz. Instrukcje są wykonywane tak długo, dopóki podany warunek jest fałszywy, a gdy się spełni następuje zakończenie powtarzania..
Przykłady:

  suma:=0; ile:=0;
  Repeat
    write('Wprowadź liczbę (0 kończy wprowadzanie )');
    readln(liczba);
    if liczba<>0 then
   begin
   suma:=suma+liczba; ile:=ile+1;
   end;
  Until liczba=0;
 sr:=suma/ile;
  writeln('Średnia =',sr:0:3);

Program oblicza sumę nieznanej ilości liczb. Sumowanie kończy się po podaniu liczby 0.  write('Liczbę końcowa=');
  readln(liczba);
  suma:=0;
  repeat
    suma:=suma+liczba;
    liczba:=liczba-1;
  until liczba=0;
  writeln('Suma=',suma);

Program oblicza sumę liczb całkowitych 1+2+3+…+liczba_końcowa.