PASCAL


  INSTRUKCJE ITERACYJNE

Iteracja (łac. iteratio – powtarzanie) – czynność powtarzania (najczęściej wielokrotnego) tej samej instrukcji (albo wielu instrukcji) w pętli.

PĘTLA „while” („dopóki”)

   while warunek do instrukcje;


Stosujemy ją wówczas, gdy nie znamy dokładnej ilości powtórzeń, ale możliwe, że podana instrukcja nie będzie wykonana ani razu. Instrukcje są wykonywane tak długo, dopóki warunek jest prawdziwy.
Przykład:

  var x: real;
  begin
  write ('Podaj współczynnik liczbowy.');
  readln (x);
  while (x<=0 ) or (x>=1) do
   begin
   writeln ('Podana wartość jest niepoprawna.');
   write ('Podaj liczbę z przedziału (0;1)');
   readln (x);
  end;
  end.


Zatrzymanie pętli while:

  var a,b,c, delta: real;
  begin
  while true do
    begin
   writeln('a=0 - koniec programu');
   write('a='); readln(a);
   if a=0 then Break else
   begin
   write('b='); readln(b);
   write('c='); readln(c);
   delta:=b*b-4*a*c;
   writeln('delta=',delta :0 :2);
   end;
   end;
  end.

Program oblicza wyróżnik (deltę) równania kwadratowego.