PASCAL


  INSTRUKCJE ITERACYJNE

Iteracja (łac. iteratio – powtarzanie) – czynność powtarzania (najczęściej wielokrotnego) tej samej instrukcji (albo wielu instrukcji) w pętli.

PĘTLA „for” („dla”)

  for k:=wartość_początkowa to wartość_końcowa do instrukcja;

Przykład:

     for k:=1 to 2010 do writeln('Kwidzyn');

spowoduje wydrukowanie 2010 napisów, każdy w osobnej linii. Zmienna k jest typu całkowitego i jest zwiększana po każdym przebiegu "pętli" o 1.

     for n:=1 to 10 do write(2*n,', ');

spowoduje wydrukowanie ciągu liczb   2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,

Przejście pętli odbywa się za pomocą zmiennej iteracyjnej. Najpierw nadawana jej jest wartość początkowa, następnie sprawdzane jest czy nie przekracza ona wartości końcowej, wykonywana jest podana instrukcja, na koniec następuje zwiększenie zmiennej iteracyjnej (tzw. licznika pętli) o 1 i czynności powtarzają się.
Zmienna sterująca może być też typu znakowego.
Przykład:

   var
     zn: char;
   begin
     for zn:='a' to 'z' do writeln(z,'–',ord(zn));
     readln;
   end.

Na ekranie zobaczymy litery od 'a' do 'z' oraz ich kody ASCII.