PASCAL


 INSTRUKCJA WARUNKOWA „IF”

 if wyrażenie then instrukcja;

 if wyrażenie then instrukcja_1 else instrukcja_2;

 if wyrażenie then begin instrukcje_a; end else begin instrukcje_b; end;

W wyrażeniach logicznych stosujemy operatory porównań =, <>, <, >, <=, >=   (równe, różne, mniejsze, większe, mniejsze lub równe, większe lub równe) oraz operatory logiczne and i or .

Przykłady:

if a>b then write('Pierwsza liczba jest większa od drugiej')
else if b>a then write('Druga liczba jest większa od pierwszej')
else write('Liczby są równe');
if (a>=b) and (b>=c) then write('Pierwsza liczba jest największa');


 INSTRUKCJA WARUNKOWA „CASE”

Jest to instrukcja, która umożliwia sprawdzenie wielu warunków bez konieczności wielokrotnego pisania instrukcji if.
Przykład:

  randomize; {włączenie generatora losowania}
  los = random(100)+1; {losowanie liczby z zakresu 1 do 100}
    case los of
       11: write('Wylosowałeś samochód');
       27: write('Wylosowałeś książkę.');
       39: write('Wylosowałeś gumę do żucia');
    else write('Nic nie wygrałeś!');
   end;