PASCAL


  DZIAŁANIA MATEMATYCZNE

   +    dodawanie
   -    odejmowanie
   *    mnożenie
   /    dzielenie
   div   dzielenie całkowite
   mod   reszta z dzielenia całkowitego

W języku Pascal nie ma potęgowania. Dowolną potęgę, a zatem i pierwiastek dowolnego stopnia można jednak łatwo obliczyć stosując funkcję exp.

      xn  =  exp(x * ln(n))


  TYPY LICZBOWE

   shortint - liczby całkowite od -128 do 127
   integer - liczby całkowite od -32768 do 32767
   longint - liczby całkowite od -2147483 do 2147483647
   real - liczby rzeczywiste (6 bajtów) od 2.9E-39 do 1.7E+38
   double - liczby rzeczywiste (8 bajtów) od 5.0E-324 do 1.7E+308
   extended - liczby rzeczywiste (10 bajtów) od 3.4E-4932 do 1.1E+4932

Zapis 3.4E-38 oznacza liczbę 3,4 ⋅ 10-38, czyli 3.4/1038, a 3.4E+38 oznacza liczbę 3,4 ⋅ 1038 = 3400…00 (37 zer!)


  WYBRANE FUNKCJE MATEMATYCZNE

   abs – wartość bezwzględna
   sqrt – pierwiastek kwadratowy
   sqr – kwadrat liczby
   exp – liczba e do potęgi
   frac – część ułamkowa liczby
   int – część całkowita liczby
   ln – logarytm naturalny
   round – zaokrąglenie matematyczne
   trunc – obcięcie części ułamkowej liczby
   sin – sinus
   cos – cosinus
   arctan – arcus tangens