PASCAL


Język programowania Pascal zaprojektował szwajcarski informatyk Niklaus Wirth. Został tak nazwany na cześć francuskiego matematyka i filozofa Blaise Pascala. Wirth zaczął tworzyć język w roku 1968, ale pierwsza implementacja Pascala ukazała się w roku 1970. Wiele źródeł podaje jako rok jego powstania 1971. Jest to język wysokiego poziomu, ale umożliwiający także dostęp do asemblera. W roku1983 pojawił się Turbo Pascal firmy Borland, który cieszył się ogromną popularnością ze względu na prostotę obsługi niezawodność oraz szybką kompilację i szybkie uruchomienie. Pascal jest językiem wewnętrznym znakomitych środowisk IDE - Delphi i Lazarus, umożliwiających szybkie tworzenie atrakcyjnych wizualnie rozbudowanych aplikacji. Pascal stosowany był i nadal jest używany głównie do celów edukacyjnych, szczególnie do nauki programowania strukturalnego. Pascal działa na różnych platformach jak Windows, Mac OS i Linux.


 KOMPILATORY, EDYTORY I ŚRODOWISKA JĘZYKA PASCAL

Windows
Turbo Pascal, Borland Pascal, Free Pascal, TMT Pascal Lite, DPascal, Dev-Pascal, Virtual Pascal, Irie Pascal, Hugo, Delphi, Lazarus
Linux
fpc (Free Pascal Compiler), Lazarus

  przykład kompilacji z konsoli:
    fpc moje.pas
  uruchomienie:
    ./moje


PRZYKŁAD KODU

Program Nazwa;
Uses Crt,Dos,Graph;
Var k:word;
ster,tryb:integer;
Begin
{tryb tekstowy}
ClrScr;
for k:=1 to 15 do
begin
   TextColor(k);
   Writeln('NAPIS');
end; Writeln('|ENTER|');
ReadLn;
{tryb graficzny}
ster:=Detect;
InitGraph(ster,tryb,'');
ClearDevice;
for k:=1 to 15 do
begin
   SetColor(k);
   OutTextXY(50,40+k*20, 'NAPIS');
end;
ReadLn;
CloseGraph;
End.


Tekst z programem źródłowym składa się z kilku części: nagłówkowej, deklaracji i głównej. W części nagłówkowej umieszcza się nazwy użytych modułów, w części deklaracji opisy (deklaracje) użytych w programie stałych i zmiennych oraz definicje procedur i funkcji. W części głównej znajdują się instrukcje języka