LINUX


 ATRYBUTY I UPRAWNIENIA

Cechą Linuksa jest to, że wielu użytkowników może być zalogowanych na tym samym sprzęcie. Każdemu z nich można przypisać odpowiednie uprawnienia do czytania i pisania lub do uruchamiania programów. Uprawnienia te są nadawane przez administratora systemu (root), który ma dostęp do wszystkich zasobów. Uprawnienia są przyznawane zalogowanemu użytkownikowi (właścicielowi), grupie i innym osobom.
Atrybuty elementu systemu mają postać:

  TYP:
   d – folder,   (minus) – plik,    l – dowiązanie
 UPRAWNIENIA:
  r – odczyt,   w – modyfikacja i zapis,   x – uruchomienie,    (minus) – brak praw,


Każdemu uprawnieniu przypisana jest wartość liczbowa:
  r - uprawnienia do odczytu - wartość liczbowa 4
  w - uprawnienia do zapisu - wartość liczbowa 2
  x - uprawnienia do uruchomienia - wartość liczbowa 1
   - (minus) brak uprawnień - wartość liczbowa 0


Przykłady:
  ---   0    brak praw
  r--   4+0+0=4    tylko odczyt
  rw-   4+2=6    odczyt i zapis
  rwx   4+2+1=7   odczyt, zapis i uruchamianie
  r-x   4+1=5    tylko odczyt i uruchamianie
  --x   1    tylko uruchamianie


 Przykłady komunikatów po poleceniu „ls -l”:

  -rwx r-x r-x 1 marcin progr 512 juni 17 2017 14:07 sort
Użytkownik "marcin" w grupie "progr" ma pełne prawa do pliku "sort", podczas gdy członkowie grupy i inne osoby tylko do czytania i uruchamiania bez modyfikacji.
  d r-- r-- r-- 2 karol win 12588 juni 7 2016 22:17 Temp
Każdy ma prawo tylko do odczytu zawartości folderu "Temp".


 NADANIE UPRAWNIEŃ

może być dokonane za pomocą polecenia "chmod" i zapisu liczbowego.
Przykłady:

Uprawnienia -rwx r-x r-x dla pliku sort

    chmod 755 sort

Uprawnienia d r-- r-- r-- dla folderu Temp

    chmod 444 Temp


Polecenie "chmod" może być również podawane w wersji tekstowej np.

 chmod g+w plik   przyznanie prawa do zapisania pliku dla grupy
 chmod u-x plik   odebranie prawa użytkownikowi do uruchamiania
 chmod ugo-x plik   odebranie wszystkim prawa do uruchamiania
 chmod u=rwx plik   przyznanie użytkownikowi wszystkich praw
 chmod go=rx plik   przydzielanie praw do odczytu i uruchamiania grupie i innym
 chmod u=rwx,go=r plik   użytkownik wszelkie prawa, grupa i pozostali tylko odczyt
 chmod ug=rw plik   użytkownik i grupa odczyt i zapis
 chmod g-w,o+r plik   odebranie grupie prawa do modyfikacji pliku, przyznanie pozostałym uprawnień do odczytu