LINUX


  NIEKTÓRE POLECENIA SYSTEMU

bash – powłoka systemów UNIX-owych Jest to powłoka w większości dystrybucji systemu GNU/Linux. Polecenia pisane są w trybie tekstowym na konsoli i po zatwierdzeniu wykonywane.
Można tworzyć też skrypty wykonywane linia po linii lub działające na zasadzie wsadu (batch).
who - kto jest aktualnie zalogowany do systemu
pwd - wyświetla nazwę bieżącego folderu
ls - wyświetla zawartość bieżącego folderu
clear - czyści okno konsoli
echo - wyświetla tekst w konsoli
man - pomoc, wyświetla m.in. składnię polecenia
cal - wyświetla kalendarz miesięczny
exit - zamyka konsolę
shutdown - zamyka system


mkdir - tworzy nowy folder
cd - przejście do folderu domowego
cd\ - przejście do folderu głównego
cd.. - przejście do folderu nadrzędnego
touch - utworzenie pustego pliku
rm - usuwanie pliku
rmdir - usuwanie folderu
mkdir - tworzenie nowego folderu
cat - wyświetlanie zawartości pliku


ls > pol - wpisanie polecenia „ls” do pliku o nazwie „pol”
call >> pol - dopisanie polecenia „cal” do pliku o nazwie „pl”
more pol - wywołanie polecen znajdujących się w pliku „pol”


  TWORZENIE SKRYPTÓW

- skrypty można pisać w dowolnym edytorze tekstowym np. GEdit,
- polecenia należy wpisywać każde w nowej linii,
- gotowy skrypt zapisać na dysku w pliku, np. pod nazwą „skrypt1”,
- skrypt można uruchomić dwoma sposobami:
  1) poleceniem „source” np. source skrypt1
  2) zmieniając właściwość pliku na wykonywalny (x)

Przykład:

  echo ”Podaj I liczbę”
  read a
  echo ”Podaj II liczbę”
  read b
  let s=$a+$b
  echo ”Suma wynosi $s.”


  KOMPILACJA PROGRAMÓW

 C++

  g++ nazwa_programu.cpp -o nazwa_programu

 PASCAL

   fpc nazwa_programu.pas

 URUCHOMIENIE

   ./ nazwa_programu