LAZARUS


  ZMIANA KOLORÓW

Przykład ten pokazuje jak można zmieniać kolory pikseli obrazka. Program zwiększa składowe RGB kolorów o 5 jednostek. Obrazek ma wymiary 400x400 pikseli. Oczywiście można te parametry dowolnie zmieniać. W kodzie zaznaczone są one na czerwono. Konieczne jest użycie modułów Math i LCLIntf (dopisanie ich do sekcji Uses). Funkcja RGB jest funkcją własną. Przyciski Button1, Button2 i Button3 są schowane (Visible=False).


This example shows how you can change the pixel colors of an image. The program increases the RGB color components by 5 units. The size of the image is 400x400 pixels. Of course, these parameters can be freely changed. In the code they are marked in red. It is necessary to use Math and LCLIntf modules (adding them to the Uses section). The RGB function is your own. Button1, Button2 and Button3 are hidden (Visible=False)..... KOD w pliku pdf / Code in pdf file....