LAZARUS


  WYŚWIETLANIE KOMUNIKATÓW – MESSAGES

  ShowMessage(’abcd’);

  ShowMessagePos(’abcd’ x, y);

ShowMessagePos działa podobbnie jak ShowMessage, ale okienko komunikatu pokaże się na ekranie na pozycji określonej przez parametry x, y.
ShowMessagePos works like ShowMessage, but the message window will appear on the screen at the position specified by the x, y parameters.
  MessageDlg(’tekst’, rodzaj, przyciski, pomoc);
 MessageDlg(’Some message', type, buttons, help);

RODZAJE - TYPES:   mtCustom, mtInformation, mtWarning, mtError, mtConfirmation
PRZYCISKI - BUTTONS:   mbYesNoCancel, mbYesNo, mbOKCancel, mbAbortRetryIgnore
Przykłady - Examples:
   mtWarning / mbYesNoCancel

   mtWarning / mbYesNoCancel

„Pomoc” to liczba typu longint, która określa numer okienka z pomocniczym komunikatem.
Zero oznacza, że pomocnicze okienko z dodatkowymi informacjami może się nie pojawić.
"Help" is a longint number that specifies the number of the pop-up window.
Zero means that an auxiliary window with additional information may not appear.