LAZARUS


  KOMPILACJA - COMPILATION

Kompilacja jest to przetłumaczenie kodu źródłowego programu będącego zapisem tekstowym algorytmu w języku wysokiego poziomu na kod maszynowy komputera, czyli na jego język wewnętrzny. W wyniku kompilacji powstaje plik obiektowy, który zawiera przetłumaczony kod i dane wykorzystywane w programie. Następnie w wyniku operacji zwanej konsolidacją (linking) dołączane są biblioteki i inne niezbędne pliki.


Compilation is a translation of the source code of a program that is a text record of an algorithm in a high level language into the machine code of the computer, i.e. into its internal language. As a result of compilation, an object file is created, which contains the translated code and data used in the program. Then, as a result of the operation called consolidation (linking), libraries and other necessary files are attached..


Po pierwszym zapisaniu plików programu („Zapisz wszystko”), kolejne zmiany i poprawki w projekcie zapisujemy przy użyciu polecenia „Zapisz” (CTRL+S).
Jeśli chcemy zapisać projekt w nowych plikach, to należy zapis wykonać dwukrotnie. Raz dla pliku źródłowego "pas"

   PLIK / ZAPISZ JAKO

i drugi zapis dla pliku z projektem „lpi”

  PROJEKT / ZAPISZ PROJEKT JAKO


After the first saving of program files ("Save all"), subsequent changes and corrections in the project are saved using the command "Save" (CTRL+S).
If you want to save the project in new files, you need to save it twice. Once for the source file "pas"

   FILE / SAVE AS

and the second save for the file with the project "lpi"

  PROJECT / SAVE PROJECT AS


Po zapisie możemy wykonać kompilację programu
After saving, we can compile the program:

   URUCHOM / KOMPILUJ   (CTRL+F9)

   RUN / COMPILE   (CTRL+F9)

i następnie o ile źródło nie zawiera błędów uruchomienie programu
and then, as long as the source does not contain errors, start the program

   URUCHOM / URUCHOM    (F9)

   RUN / RUN    (F9)


Gdyby uruchomienie programu nie powiodło się z nieznanych powodów, należy w folderze gdzie zapisane są pliki odnaleźć plik .exe i uruchomić go „normalnym” trybem w systemie. Gdyby i to nie zadziałało, należy skasować plik .exe i skompilować program od nowa. Takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, ale warto o tym wiedzieć.


If the program fails for unknown reasons, find the .exe file in the folder where the files are stored and run it in the "normal" mode on your system. If this does not work, delete the .exe file and recompile the program. Such situations happen very rarely, but it is worth knowing about it.