LAZARUS

  PRZYKŁADY KOMPONENTÓW

  EXAMPLES OF COMPONENTS


1) LABEL    2) RADIOBUTTON    3) GROUPBOX    4) CHECKBOX    5) EDIT    6) COMBOBOX    7) BUTTON   


  OTHER COMPONENT


 Przykład / Example:

  MEMO

Służy do przechowywania tekstów. Memo można wypełnić korzystając z Inspektora obiektów poprzez własność Lines.
Used to store texts. Memo can be filled in using the facility Inspector through the Lines property.

albo programowo pisząc polecenie Memo1.Lines.Add('Jakiś tekst'); czy też Memo1.Lines[nr]:='Jakiś tekst'; gdzie „nr” to numer wiersza notatnika.
or by writing a command by program Memo1.Lines.Add('Some text'); or else Memo1.Lines[no]:='Some text'; where 'no' is the line number.


Należy pamiętać, że numeracja wierszy zaczyna się od zera. Natomiast próba umieszczenia tekstu w wierszu nie istniejącym spowoduje dopisanie go w zupełnie innym miejscu albo wcale.
Please note that the line numbering starts from zero. However, an attempt to insert text in a non-existing line will cause it to be added in a completely different place, or not at all.


Aby usunąć wiersz w notatniku wystarczy napisać polecenie Memo1.Lines.Delete(nr); Gdzie „nr” jest numerem wiersza przeznaczonego do skasowania.
To delete a line in the notepad just write Memo1.Lines.Delete(no); where "no" is the number of the line to be deleted.
Całą zawartość Memo można usunąć poleceniem Memo1.Clear;
All contents of Memo can be deleted with the following command Memo1.Clear;


Jeśli chcemy zabezpieczyć notatnik przed kasowaniem wpisów należy nadać własności ReadOnly wartość True poprzez „Inspektora obiektów” albo pisząc polecenie
If you want to protect the notepad from deleting entries, you must set the ReadOnly property to True value via the "Object Inspector" or by writing the following command
  Memo1.ReadOnly:=True;


Standardowo Memo nie posiada suwaka przewijania, ale można to zmienić przez własność ScrollBars zmieniając wartość None np. Vertical.
By default Memo does not have a scroll slider, but it can be changed by ownership. ScrollBars by changing the ssNone value to e.g. ssVertical.