JAVASCRIPT


  INSTRUKCJE ITERACYJNE

Iteracja (łac. iteratio – powtarzanie) – czynność powtarzania (najczęściej wielokrotnego) tej samej instrukcji (albo wielu instrukcji) w pętli.  PĘTLA „for” („dla”)

  for (wartość_początkowa; warunek; akcja) {instrukcje}

Przykład:

function dodaj(n)
{
  var suma=0;
  for (var i=1; i<=n; i++)
  {
  suma=suma+i;
  }
  return suma;
}

Funkcja „dodaj” oblicza sumę liczb naturalnych 1 + 2 + … + n dla podanego n.  PĘTLA „while” („dopóki”)

  while (warunek) { instrukcje; }

Stosujemy ją wówczas, gdy nie znamy dokładnej ilości powtórzeń, ale możliwe, że podana instrukcja nie będzie wykonana ani razu. Instrukcje są wykonywane tak długo, dopóki warunek jest prawdziwy

Przykład:

// wyznaczanie kolejnych cyfr liczby w zapisie dwójkowym
function binTostr(n)
  {
  var c;
  var s="";
  while (n>0)
  {
  c=n%2;
  s=s+c.toString();
  n=Math.floor(n/2);
  }
  return s;
}