JAVASCRIPT


 SPOSOBY WYŚWIETLANIA INFORMACJI

 THE MEANS OF DISPLAYING INFORMATION alert (wyrażenie/expression);

Wyrażeniem może być stała tekstowa, zmienna i wyrażenie arytmetyczne.
An expression can be a constant text, a variable and an arithmetic expression.

 alert (’Abcde’);
 alert (alfa);
 alert (3*5+12);

Po naciśnięciu przycisku „OK” nie zostaje przekazana do systemu żadna informacja, a okienko zostanie zamknięte.
After pressing the "OK" button, no information is transferred to the system, and the window is closed confirm (wyrażenie/expression);

Ta metoda zwraca wartość true albo false w zależności od naciśniętego przycisku.
This method returns true or false depending on the button pressed. document.write()

Wyświetla informację bezpośrednio w oknie przeglądarki.
Displays information directly in the browser window. innerHTML

 document.getElementById ("name").innerHTML = ...;

”name” jest identyfikatorem obiektu na stronie, którym może być np. paragraf <p> czy blok <div>.
The "name" is the identifier of the object on the page, which can be e.g. paragraph <p> whether block <div>. console.log()

 console.log("Halo", 2*5+12);

W przeglądarce należy otworzyć konsolę (np. dla Firefox skrót CTRL+SHIFT+I).
Open the console in your browser (e.g. for Firefox CTRL+SHIFT+I).