JAVASCRIPT


 DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE

  +   dodawanie
  -   odejmowanie
  *   mnożenie
  /   dzielenie
  %   reszta z dzielenia
  + +   inkrementacja
  - -   dekrementacja


 STAŁE MATEMATYCZNE

  Math.E   - liczba e
  Math.PI   - liczba PI
  Math.SQRT2   - pierwiastek kwadratowy z 2
  Math.SQRT1_2   - pierwiastek kwadratowy z 1/2
  Math.LN2   - logarytm naturalny z 2
  Math.LN10   - logarytm naturalny z 10
  Math.LOG2E   - logarytm o podstawie 2 z liczby e
  Math.LOG10E   - logarytm o podstawie 10 z liczby e


 FUNKCJE MATEMATYCZNE

  Math.abs   - wartość bezwzględna
  Math.sin   - sinus
  Math.cos   - cosinus
  Math.tan   - tangens
  Math.acos   - arcus cosinus
  Math.asin   - arcus sinus
  Math.atan   - arcus tangens
  Math.ceil   - zaokrąglanie w górę
  Math.floor   - zaokrąglanie w dół
  Math.round   - zaokrąglanie matematyczne
  Math.exp   - potęga liczby e
  Math.log   - logarytm naturalny
  Math.max   - większa z dwóch liczb
  Math.min   - mniejsza z dwóch liczb
  Math.pow   - potęgowanie
  Math.random   - liczba losowa
  Math.sqrt   - pierwiastek kwadratowy