JAVASCRIPT


  OPERATORY ARYTMETYCZNE

  +   dodawanie
  -   odejmowanie
  *   mnożenie
  /   dzielenie
  %   reszta z dzielenia
  + +   inkrementacja
  - -   dekrementacja


  OPERATORY PRZYPISANIA

  =   podstawienie
  +=   podstawienie z dodaniem wartości
  -=   podstawienie z odjęciem wartości
  *=   podstawienie z przemnożeniem wartości
  /=   podstawienie z podzieleniem wartości
  %=   podstawienie z obliczeniem reszty z dzielenia


  OPERATORY PORÓWNANIA

  = =   równe
  !=   różne
  = = =   równe i tego samego typu
  != =   różne lub inny typ
  <   mniejsze
  >   większe
  <=   mniejsze lub równe
  >=   większe lub równe
  ?   operator warunkowy


  OPERATORY LOGICZNE

  &&   koniunkcja (and)
  ||   alternatywa (or)
  !   negacja (not)


  OPERATORY BITOWE

  &   koniunkcja (and)
  |   alternatywa (or)
  ^   alternatywa wykluczająca (xor)
  ~   negacja (not)
  <<   przesunięcie bitowe w lewo
  >>   przesunięcie bitowe w prawo
  >>>   przesunięcie bitowe w prawo z wypełnieniem zerami