C++


  FUNKCJE

Funkcja to zblokowany ciąg instrukcji umożliwiający wielokrotne ich stosowanie z różnymi parametrami. Funkcja to inaczej podprogram.
Funkcję deklarujemy w następujący sposób:

   typ_wyniku nazwa_funkcji (parametry ) {instrukcje}

Przykład:

   float change(float tempF)
   {
   float tempC; tempC=((tempF-32)*5)/9;
   return tempC;
   }
   main()
   {
   float tF, tC;
   cout<<” Podaj temperaturę stopniach Fahrenheita”;
   cin>>tF;
   tC=change(tF);
   cout<<” Temperatura w stopniach Celsjusza =”<<tC;
   return 0;
   }


  FUNKCJE REKURENCYJNE

Funkcje rekurencyjne to funkcje, które wywołują same siebie.
Przykłady:

 long int silnia (int n)
   {
   if (n == 0) return 1;
   return silnia(n-1)*n;
   }


 int Euklides (int a, int b)
   {
   if (a==b) return a;
   else if (a>b) return Euklides(a-b, b);
   else return Euklides(a, b-a);
   }


 int Fibonacci (int n)
   {
   if (n==1 || n==2) return 1;
   else return Fibonacci(n-2)+Fibonacci(n-1);
   }