C++


  INSTRUKCJE ITERACYJNE

Iteracja (łac. iteratio – powtarzanie) – czynność powtarzania (najczęściej wielokrotnego) tej samej instrukcji (albo wielu instrukcji) w pętli.


  PĘTLA „for” („dla”)

  for (wartość_początkowa; warunek; akcja) instrukcja;


  for (k=1; k<2011; k++) cout <<”Kwidzyn”;

spowoduje wydrukowanie 2010 napisów, każdy w osobnej linii.
Zmienna k jest typu całkowitego i jest zwiększana po każdym przebiegu "pętli" o 1 (może być jednak zmieniana w każdy inny sposób np. k+=2, k*=5, k=2*j-7 itp.). k++ oznacza zwiększenie zmiennej sterującej k o 1 po wykonaniu instrukcji i jest równoważne instrukcji k=k+1.


  for (n=1; n!=1024; n*=2) cout <<n<<”,”;

spowoduje wydrukowanie ciągu liczb 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512,

Przejście pętli odbywa się za pomocą zmiennej iteracyjnej. Najpierw nadawana jej jest wartość początkowa, następnie sprawdzany jest warunek logiczny i jeśli jest on prawdziwy, to wykonywana jest podana instrukcja, na koniec następuje zmiana zmiennej iteracyjnej (tzw. licznika pętli) i ponownie sprawdzany jest warunek itd.

Każdy z elementów pętli for może być pominięty, ale musi ona zawierać średniki. Sterowanie przejmuje instrukcja if. Wyjście z pętli powoduje instrukcja break.

Przykład:

   licz=0; maks=5;
   for ( ; ; )
   {
    if (licz < maks)
   {cout <<”Napis” <<endl; licz++;}
   else break;
   }

Na ekranie zobaczymy pięć linii tekstu o treści „Napis”.