C++


  DZIAŁANIA MATEMATYCZNE

   +    dodawanie
   -    odejmowanie
   *    mnożenie
   /    dzielenie
   %    reszta z dzielenia całkowitego
   + +   inkrementacja
   - -   dekrementacja

Dowolną potęgę, a zatem i pierwiastek dowolnego stopnia można obliczyć stosując funkcję pow.

   25 = pow(2, 5);


  ZMIENNE LICZBOWE

    short int    - liczby całkowite 0-255
    int    - liczby całkowite -32768-32767
    long int    - liczby całkowite -2147483648-2147483647
    float    - liczby rzeczywiste 3.4E-38-3.4E+38
    double    - liczby rzeczywiste 1.7E-308-1.7E+308
    long double    - liczby rzeczywiste 3.4E-4932-3.4E+4932


 WYBRANE FUNKCJE (cmath, math.h)

   abs    wartość bezwzględna liczby
   fabs    wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej
   ceil    zaokrąglanie liczby w górę
   floor    zaokrąglanie liczby w dół
   round    naturalne zaokrąglanie liczby
   fmod    reszta z dzielenia liczb rzeczywistych
   modf    rozdziela liczbę rzeczywistą na część całkowitą i część ułamkową
   pow    potęgowanie
   sqrt    pierwiastek stopnia drugiego
   exp    funkcja ekspotencjalna
   cos    cosinus
   sin    sinus
   tan    tangens
   sinh    sinus hiperboliczy
   cosh    cosinusa hiperbolicznego
   log    logarytm naturalny
   log10    logarytm dziesiętny
   log2    logarytm dwójkowy