Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego już programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, języki programowania, narzędzia programistyczne, kompilatory, czy sposób działania podzespołów komputera.
Computer programming is the process of designing, creating, testing and maintaining the source code of computer programs or microprocessor devices (microcontrollers). Source code is written in a programming language, with the use of specific rules, it can be a modification of an existing program or something completely new. Programming requires a lot of knowledge and experience in many different fields, such as application design, algorithmics, data structures, programming languages, programming tools, compilers, or the way computer components work.   14050